WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand. 

NIEUWS

Uitwonendencontrole studiefinanciering door onbevoegde controleurs

DUO controleert intensief studenten die een uitwonendenbeurs ontvangen. Daarbij maakt DUO gebruik van private bedrijven zoals Investiga en SV Land. Deze bedrijven maakten bij de uitvoering van de controle regelmatig gebruik van ZZP-ers. Dat laatste heeft DUO de das om gedaan.

PGB en uurtarief voor huishoudelijke hulp.

Vergoeding uurtarief op basis van het minimum (jeugd)loon toegestaan?


Sinds de invoering van de WMO 2015  zijn gemeenten bevoegd om differentiatie aan te brengen in de hoogte van PGB’s. Dit blijkt uit artikel 2.3.6 lid 4 WMO 2015, waarin is bepaald dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een PGB wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten (…) te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Gemeenten mogen, blijkens de memorie van toelichting bij de WMO 2015, verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Op grond van artikel 2.3.5 van de WMO 2015 is het college daarbij wel gehouden een tarief voor een PGB vast te stellen dat redelijkerwijs noodzakelijk is te achten om de cliënt in staat te stellen tot zelfredzaamheid of participatie. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013 – 2014,33 841, nummer 3, pagina 39.).

Minder dan een jaar gewerkt? Toch recht op hoger dagloon

Met ingang van 1 juli 2015 is het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd. Daarin is onder meer opgenomen dat personen, die niet een heel jaar lang aaneengesloten werken en werkloos raken, geconfronteerd worden met een lager dagloon ingevolge de Werkloosheidsuitkering dan personen, die wel een heel jaar lang werken.