De heer mr Denis de Ploeg

Arbeidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht, sociaal zekerheidsrecht en WSNP

Na zijn studie Nederlands recht te hebben afgerond aan de Universiteit van Amsterdam is Denis de Ploeg  in 1989 als advocaat begonnen op een advocatenkantoor met een algemene praktijk. Vanaf 1994 is hij als advocaat werkzaam bij Advokatenkollektief Oost.

Als advocaat procedeert hij veelvuldig tegen de overheid en semi-overheidsinstellingen. Dit kan gaan over kwesties waarbij uitkeringen in het geding zijn,  maar ook over inbreuken op privacy, dreigende verkoop (voor een appel en een ei) van door de overheid aangekochte kunstwerken, het opleggen van arbeidsverplichtingen aan burgers, weigering of intrekken van vergunningen, identiteitsbewijzen etc. Tal van onderwerpen die bijzondere aandacht en expertise vergen, vragen oproepen en soms tot onnodige geschillen aanleiding geven. Omdat de overheid in de loop der jaren steeds verder is gaan ingrijpen in het leven van de burger,  zichzelf steeds meer bevoegdheden toekent  (ook in het kader van het bestuursrecht) en burgers onder het mom van een noodzaak tot hervormen (lees: bezuinigen) steeds vaker rechten ontneemt of onthoudt,  is een goede rechtsbescherming tegen overheidsoptreden en goede rechtsbijstand van groot belang. Deze ontwikkelingen  brengen ook met zich mee dat steeds vaker een beroep moet worden gedaan op internationale mensenrechtenverdragen.

Naast het bestuursrecht  houdt Denis de Ploeg zich tevens bezig met het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het ambtenarenrecht. Ook bij deze rechtsgebieden verschuiven de grenzen.  Zo is er sprake van veelal ondoorzichtige regelgeving in het kader van “flexibilisering”, gelden tal van verplichtingen tijdens ziekte, komen er “participatieplekken” voor werknemers (al dan niet met een beperking), zoeken werkgevers soms hun heil in payrolling en is er in toenemende mate een verschuiving van werknemerschap naar ZZP’er. Een oplossing in overleg verdient altijd de voorkeur, maar lukt dat niet dan zal er uiteraard moeten worden geprocedeerd.

Een ander rechtsgebied waarop Denis de Ploeg als gevolg van de “crisis” actief is geworden betreft de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).  Mocht een verzoek om tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten,  afgewezen worden of bent u tot de regeling toegelaten maar dreigt u uit de regeling te worden gezet, dan kan hij u als advocaat bijstaan in de procedure bij de rechter.

Naast zijn praktijk is Denis de Ploeg actief in de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en geeft hij les aan collega juristen op het snijvlak van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Denis de Ploeg is tevens lid van de Specialistenvereniging van Sociaal Zekerheidsadvocaten (SSZ) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).