De heer mr Thomas Vetter

Sociaal zekerheidsrecht, sociale zekerheidsfraude, sociale voorzieningen, opvang- en urgentiezaken en mensenrechten.

Thomas Vetter is sinds 2004 verbonden aan het Advokatenkollektief en houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van de sociale zekerheid (PW, WIA, Wajong, ZW, AOW, WMO, WLZ, etc.). Ook behandelt hij onder meer zaken op het gebied van opvang, urgentieverklaringen, Brp, verklaring omtrent gedrag, studiefinanciering, rijvaardigheid, onrechtmatig overheidshandelen en algemeen bestuursrecht. Je kunt Thomas tevens inschakelen als je een geschil hebt met je rechtsbijstandverzekeraar over de haalbaarheid van een zaak. In dat geval wordt Thomas betaald door de rechtsbijstandverzekeraar.

Thomas procedeert veel tegen de overheid en ziet het als zijn taak om mensen, die tegen een bureaucratische muur oplopen, bij te staan in soms lange en ingewikkelde procedures. Het procederen bij de Centrale Raad van Beroep en bij de Raad van State komt dan ook veelvuldig voor in zijn praktijk.

Thomas Vetter komt al méér dan een decennium op voor de rechten van de burger met een laag inkomen en heeft met zijn pleidooien regelmatig in principiële zaken voet aan de grond gevonden. Wat daarbij het meest in het oog springt, is de structurele schending van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), door de overheid.

Thomas Vetter stond succesvol de vrouw bij wiens uitkering werd gekort, omdat zij een boerka droeg. Ook stond hij aan de basis van de uitspraak van 27 oktober 2011, waarin de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat observaties van een uitkeringsgerechtigde niet waren toegestaan wegens inbreuk op het recht op privacy. Verder stond Thomas Vetter de man bij wiens uitkering werd gekort, omdat hij weigerde te werken voor een loon dat ver onder het geldend cao-loon lag. Uiteindelijk werd deze man door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld.

Op dit moment is Thomas Vetter onder meer bezig met een zaak tegen het UWV om te bewerkstelligen dat werknemers, die uitvallen als gevolg van een beroepsziekte of beroepsongeval, een fatsoenlijke uitkering krijgen van het UWV, die overeenkomt met de minimumnormen, die zijn gesteld in het ILO-Verdrag 121.Ook is Thomas Vetter bezig met een zaak tegen het UWV om de rechtspositie van werknemers in het bestuursrecht te versterken door een beroep te doen op het recht op contra expertise, dat verankerd ligt in artikel 6 van het EVRM.Verder vecht hij al jarenlang de zelfredzaamheidmatrix aan, die de gemeente Amsterdam hanteert voor het antwoord op de vraag of iemand recht heeft op Maatschappelijke Opvang. Volgens Thomas Vetter handelt de gemeente Amsterdam strijdig met de Wmo. 

Dit is slechts een kleine greep uit alle (ingrijpende) zaken, die Thomas Vetter in de loop der jaren heeft behandeld. Voor meer van zijn zaken, kunt u www.rechtspraak.nl raadplegen.

Thomas is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 

Email: tvetter@akoost.nl