Belastingtoeslagen terugbetalen?

Heeft u één of meer belastingtoeslagen? Dit zijn zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Heeft u teveel ontvangen, of misschien ten onrechte? Dan was het zo dat u het teveel ontvangen bedrag altijd volledig moest terugbetalen aan de belastingdienst. Soms kon een persoonlijke betalingsregeling worden getroffen waardoor u nog voldoende geld overhield om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms verrekende de belastingdienst de schuld met een toeslag waar u wel recht op had. Jarenlang heeft de Raad van State de handelwijze van de belastingdienst goedgekeurd en werden de rechtszaken verloren. Daarin is nu verandering gekomen.

Op 23 oktober 2019 heeft de Raad van State eindelijk uitspraken gedaan die meer rekening houden met de situatie van mensen die volgens de regels toeslagen moeten terugbetalen. In de eerste plaats oordeelde de Raad van State dat het automatisme dat werd teruggevorderd wat teveel was uitbetaald niet meer kan worden toegepast. De belastingdienst moet nagaan of de terugvordering wel evenredig is. Dat betekent dat de belastingdienst ook de belangen van de betrokkene moet wegen en in geval van bijzondere omstandigheden kan afzien van terugvordering of het bedrag van de terugvordering kan matigen. De Raad van State wijst erop dat er veel rapporten zijn verschenen waarin de ernst en de omvang van de financiële gevolgen van de terugvordering worden beschreven. In de tweede plaats heeft de Raad van State geoordeeld dat de regels over kinderopvangtoeslag minder streng moeten worden toegepast. Het was zo dat kinderopvangtoeslag over het hele jaar werd ingetrokken als bleek dat niet over alle maanden van het jaar de eigen bijdrage aan het kindercentrum was betaald. Ook al had iemand één maand niet betaald dan werd ook de kinderopvangtoeslag over de 11 maanden waarin de eigen bijdrage wel was betaald ingetrokken. Dit leidde tot hoge terugvorderingen. De Raad van State heeft besloten dat de belastingdienst de kinderopvangtoeslag over de maanden waarin de eigen bijdrage wel betaald is niet mag intrekken.

Op 22 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën nieuw beleid vastgesteld. In dit beleid staat dat alleen in geval van bijzondere omstandigheden afgezien kan worden van terugvordering van toeslagen. De belastingdienst zal voortaan eerst vragen of er bij u sprake is van bijzondere omstandigheden voordat wordt besloten of een bedrag wordt teruggevorderd en zo ja, hoeveel. Het is van groot belang dat u uw bijzondere omstandigheden aan de belastingdienst laat weten. In het beleid staat dat financiële problemen in het algemeen niet zullen leiden tot matiging van de terugvordering. Daarvoor zou de (persoonlijke) betalingsregeling bestaan. Dat is opmerkelijk omdat de financiële problemen voor de Raad van State aanleiding waren om de uitspraken van 23 oktober 2019 te doen. Ik denk dat de financiële situatie weldegelijk van belang kan zijn bij het besluit om van terugvordering af te zien of deze te matigen. Verder staat in het beleid dat bij kinderopvangtoeslagen herziening kan plaatsvinden van onherroepelijke beslissingen vanaf de jaren 2015 en waarbij het recht op kinderopvangtoeslag met tenminste € 1.500,- is verlaagd. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat u een verzoek tot herziening indient.

Tegen besluiten over herziening van toeslagen, terugvordering van toeslagen en afwijzingen van verzoeken tot herziening kan binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

Ellen Gelok