Nieuws

 • Evenredigheidsbeginsel zet bindingseis van 4 jaar opzij in Amsterdam

  Vandaag ontving ik een mooie uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake een urgentiekwestie. De rechtbank Amsterdam heeft daarin geoordeeld dat het onevenredig zou zijn om mijn cliënte de bindingseis van vier jaar tegen te werpen. Wat betekent deze bindingseis en waarom heeft de rechtbank deze in strijd geacht met het evenredigheidsbeginsel?

 • Nieuw gunstig beleid voor houders van een Chavez-verblijfsrecht

  De IND heeft op 23 januari 2023 nieuw beleid bekend gemaakt. Vanaf nu wordt het Chavez-verblijfsrecht niet langer als tijdelijk beschouwd.

 • Overschrijding inburgeringstermijn en kwijtschelding lening deel II

  Recent schreef ik over een zaak van een Syrische vluchteling, die een boete en lening moest (terug)betalen aan DUO, omdat zij vijf dagen te laat aan haar inburgeringsverplichtingen had voldaan. Ik schreef toen dat de Afdeling een bijzondere uitspraak had gedaan, maar dat nog niet zeker was of de zaak uiteindelijk goed zou aflopen voor deze mevrouw. Hieronder de link van het nieuwsbericht:

 • Arbeidsongeschikt als gevolg van hersenletsel: aantoonbaar of niet?

  Recentelijk werd ik geconfronteerd met een man van ongeveer 40 jaar, die een fietsongeluk had meegemaakt en daardoor onder meer cognitieve en energetische klachten had ontwikkeld. Tot het fietsongeluk stond deze man middenin het leven. Hij had twee banen, deed aan wielrennen en had een druk sociaal leven. Na het ongeluk kwam de man vanwege zijn klachten in een sociaal isolement terecht. Er was dus duidelijk sprake van een 'knik in de levenslijn'. 

 • Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na EZWb

  Ruim 10 jaar geleden kwam ik erachter dat de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving op onderdelen strijdig was met de ILO-conventie 121. Dit Verdrag uit 1964 omvat internationale afspraken over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 • CRvB gaat om in zaken over voorschotten en eigendomsrecht

  De CRvB heeft op 24 november 2022 in één van mijn zaken een belangwekkende uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2022:2565) gedaan over voorschotten en beschermd eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

 • Ellen Gelok wint de Tomas Weteringsprijs !

  Op 13 oktober 2022 vond er een symposium plaats van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten. Aan het eind van dat symposium werd de Tomas Weteringprijs uitgereikt aan Ellen Gelok, die tezamen met twee anderen was genomineerd voor de prijs. 

   

 • Permanent verblijf mogelijk voor Chavez-ouders met Nederlands kind

  Op 7 september 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan voor buitenlandse (niet-EU) ouders met een Nederlands kind. Deze zaak is door ons kantoor aangebracht. Het Hof heeft bepaald dat deze ouders na vijf jaar in Nederland voor hun kind gezorgd te hebben recht kunnen hebben op een verblijfsrecht als langdurig ingezetene van de Europese Unie als zij voldoende inkomen hebben en zijn ingeburgerd. Het standpunt van de IND dat het verblijfsrecht van deze ouders tijdelijk is en zij daarom geen permanent verblijfsrecht kunnen krijgen, veegde het Hof van Justitie van tafel. 

 • Overschrijding inburgeringstermijn en geen kwijtschelding lening

  Op 6 april 2022 heeft de Raad van State (hierna: de Afdeling) een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:1017) gedaan in een zaak van een Syrische vluchteling, die te laat was ingeburgerd. Wat is er bijzonder aan deze zaak?

 • Niet volgen stappenplan CRVB en hoogte tarieven Wmo 2015

  Eind 2020 wendde een jonge vrouw zich tot ons kantoor met een zeer turbulent verleden. Zij was aangewezen op begeleiding vanuit de Wmo. Toen zij verhuisde naar een andere gemeente werd zij plotseling geconfronteerd met een reductie van uren voor begeleiding. Dit terwijl de gemeente niet goed motiveerde waarom de omvang van de indicatie overeenkwam met de (zorg)behoefte van cliënte. Ook werd niet nader gemotiveerd waarom de Wmo-tarieven van de gemeente, zoals vastgelegd in de Verordening, afdoende zouden zijn in haar specifieke geval. Haar hulpverleenster hanteerde een hoger (uur)tarief dan de gemeente.

 • Geen beĆ«indiging verblijfsrecht door IND. Dus recht op bijstand!

  Cliënte, die de Italiaanse nationaliteit heeft, ontving een bijstandsuitkering van de gemeente Amsterdam. Deze werd beëindigd, omdat cliënte geen verblijfsrecht meer zou hebben. Cliënte had enkele weken gewerkt en nadat het werk was gestopt, had zij volgens de gemeente geen verblijfsrecht meer.

 • Na 10 jaar procederen toch recht op een urgentieverklaring!

  Cliënt betrof een alleenstaande man van 55 jaar. Hij woonde sinds 1997 bij zijn broer op een driekamerwoning gelegen op de derde verdieping. Hij had chronische psychische klachten en blijvende geestelijke en lichamelijke klachten. Hij had hierdoor bij alles in zijn leven hulp van anderen nodig. Omdat de woonsituatie vanwege de lichamelijke beperkingen ongeschikt was voor cliënt, heeft hij vanaf 2010 geprobeerd om een urgentieverklaring te krijgen voor een zelfstandige woning. Eerdere aanvragen zijn immer door de gemeente Amsterdam afgewezen, omdat cliënt niet zelfstandig kon wonen. 

 • Geen ontruiming voor van beroerte revaliderende huurder en 2 dochters

  De rechter achtte onvoldoende duidelijk dat huurder zelf geen hoofdverblijf meer zou hebben in zijn woning en deze had onderverhuurd of aan derden in gebruik gegeven. De huurder verbleef tijdelijk in een revalidatiekliniek na een zoveelste beroerte en zou terugkeren met aanpassingen aan de woning. Zijn inwonende dochters verzorgden hem.

 • Dakterras huurder mag niet gesloopt, ondanks vergunning daarvoor

  Op 19 maart 2021 oordeelde de rechter dat een huiseigenaar de verbouwing van zijn pand moet stoppen totdat hij een bouwvergunning heeft waarin staat dat het dakterras van de huurder wordt teruggeplaatst. Dit ondanks onherroepelijke vergunning voor de werkzaamheden. Het dakterras is namelijk onderdeel van het gehuurde en de eigenaar mag de huurder niet hinderen in het gebruik daarvan.

 • Advokatenkollektief Oost met Heidi Lichteveld in het nieuws

  Heidi Lichteveld op Radio 1 in gesprek met Coen Verbraak

 • Hoezo zelfredzaam?

  Over de vermeende zelfredzaamheid van burgers die het moeten opnemen tegen overheidsinstanties is dezer dagen veel te doen. En terecht. De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen vermorzeld raakten tussen bikkelharde regelgeving en een almachtige belastingdienst. 

 • Chavez-verblijfsrecht: naturalisatie of onbepaalde tijd mogelijk?

  U heeft niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Unie en u zorgt voor een Nederlands minderjarig kind? Dan heeft u misschien een EU-verblijfsdocument gekregen. Dit verblijfsrecht wordt ook wel Chavez-verblijfsrecht genoemd, naar een uitspraak van het Hof van Justitie EU.

 • Advokatenkollektief Oost in het nieuws

  Vier advocaten van ons kantoor geven een inkijkje in de dagelijkse praktijk in het artikel "De sociale advocatuur is uitgehold, de behoefte eraan juist gegroeid: 'De menselijke maat? Niet bij de IND.'" Dit artikel verscheen op 9 februari 2021 in Trouw. Lees het artikel hier.

 • Vertrek Dirk Numan

  Per 1 januari 2021 heeft Dirk Numan niet alleen ons kantoor maar ook de balie verlaten. Hij heeft besloten om nieuwe wegen in te slaan, buiten de advocatuur.

 • Niet zelfstandig kunnen wonen, toch recht op een urgentieverklaring

  Op 28 oktober 2020 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, geoordeeld dat een man, die niet zelfstandig kan wonen, toch recht heeft op een urgentieverklaring. Wat ging er aan deze uitspraak vooraf?

 • De gemeente Amsterdam hanteert te lage Wmo-tarieven

  Op 20 februari 2020 heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente Amsterdam onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Wmo-tarieven, die het hanteert voor ambulante ondersteuning en dagbesteding, toereikend zijn voor een cliënte van ons kantoor. Wat speelde er in deze zaak?

 • Belastingtoeslagen terugbetalen?

  Heeft u één of meer belastingtoeslagen? Dit zijn zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Heeft u teveel ontvangen, of misschien ten onrechte? Dan was het zo dat u het teveel ontvangen bedrag altijd volledig moest terugbetalen aan de belastingdienst. Soms kon een persoonlijke betalingsregeling worden getroffen waardoor u nog voldoende geld overhield om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms verrekende de belastingdienst de schuld met een toeslag waar u wel recht op had. Jarenlang heeft de Raad van State de handelwijze van de belastingdienst goedgekeurd en werden de rechtszaken verloren. Daarin is nu verandering gekomen.

 • Amsterdam past Brp-beleid aan voor mensen met een woonadres!

  Voor personen, die ergens inwonend zijn en zich niet van de hoofdbewoner mogen inschrijven op dat adres, goed nieuws! U heeft recht op een briefadres!

 • Advokatenkollektief Oost bestaat 40 jaar!

  Dit jaar bestaat Advokatenkollektief Oost 40 jaar. In 1979 werd het kantoor opgericht door een aantal bevlogen advocaten die zich wilden inzetten voor de belangen van mensen met een krappe portemonnee. Het recht moest voor iedereen toegankelijk zijn. En dat vinden de advocaten van Advokatenkollektief Oost anno 2019 nog steeds.

 • Argonaut en inburgering. Wat gaat er mis?

  Personen, die vallen onder de Wet inburgering, moeten tijdig inburgeren. Als dit niet gebeurt, dan kan die persoon geconfronteerd worden met boetes. Ook kan het niet tijdig inburgeren gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

 • Zelf juridische zaken regelen? Waanidee!

  Onlangs is verslaggever Laura Kors van EenVandaag met ons meegegaan naar een zitting om met eigen ogen te zien wat de plannen van Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, betekenen voor de rechtsprakitijk.Klik op de volgende link om de reportage te bekijken: 

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mensen-zelf-juridische-zaken-laten-regelen-een-brief-openen-is-al-lastig/

 • Geen verslaving of stoornis? Geen opvang!

  Gisteren vond er een zitting plaats bij de Centrale Raad van Beroep over het antwoord op de vraag of de gemeente Amsterdam mensen mag weigeren om gebruik te maken van de daklozenopvang, indien komt vast te staan dat geen sprake is van verslaving of ernstige psychische problematiek. Op dit moment maakt de gemeente gebruik van de zogenoemde Zelfredzaamheid-Matrix. Daarin worden 11 leefgebieden genoemd, waarop iemands zelfredzaamheid wordt getoetst. Als echter komt vast te staan dat geen sprake is van verslavings- of psychische problematiek – ook al ben je op de andere 9 leefgebieden niet zelfredzaam – dan krijg je geen opvang.

 • OPROEP STAKING

  Collega’s,

   

  Zoals bekend worden door de regering maatregelen voorbereid die een einde maken aan het stelsel van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een lager inkomen.

   

 • Minder rechtsbescherming voor minvermogenden

  De minister van rechtsbescherming heeft op 9 november plannen gepresenteerd die zullen leiden tot de afbraak van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De minister wil de rechtsbijstand privatiseren en wil de toegang tot die rechtsbijstand bovendien sterk beperken. Straks gaat de overheid bepalen welke weg een burger met een juridisch probleem moet bewandelen. De bijstand door een onafhankelijk advocaat zal daarbij uitzondering worden. Dit terwijl in ruim 60% van de zaken, waarvoor nu gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend, de overheid de wederpartij is. De eigen bijdragen voor deze uitgeklede rechtsbijstand gaan bovendien fors omhoog.

 • Rechtbank Amsterdam stelt nadere vragen UWV over toepasselijkheid ILO

  Rechtbank Amsterdam stelt nadere vragen UWV over toepasselijkheid ILO-Verdrag 121 in verband met beroepsziekte/beroepsongeval en recht op WIA/ZW

 • Red de rechtshulp

  De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft op 15 mei 2018 het manifest "Red de rechtshulp" aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin roept de VSAN de minister voor rechtsbescherming op om op korte termijn achterstallig onderhoud te plegen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dit om te voorkomen dat  sociaal advocaten hun werk niet meer (naar behoren) kunnen doen en de minder draagkrachtige rechtzoekenden straks geen advocaat meer kunnen vinden.

 • Advokatenkollektief Oost gaat verhuizen

  Advokatenkollektief Oost verhuist naar de Watergraafsmeer. Vijftien jaar lang was ons kantoor gevestigd aan de Wibautstraat 29, op de hoek met de Ruyschstraat, tegenover bakker Hartog, zoals wij plachten te zeggen tegen nieuwe cliënten.

 • DUO mag reisgegevens van studenten opvragen

  In het kader van uitwonendencontroles vraagt DUO met regelmaat de OV-reisgegevens van studenten op. Als daaruit kan worden afgeleid dat een student in een bepaalde periode hoofdzakelijk gebruik maakt van haltes in de buurt van zijn ouderlijk huis, dan is dat voor DUO een aanwijzing dat de betreffende student bij zijn ouders woont en dus niet uitwonend is. Op 1 juni 2017 besprak ik in onze nieuwsrubriek een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, die het gebruik van reisgegevens strijdig achtte met het recht op privacy van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Inmiddels is deze uitspraak overruled door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, het hoogste gerechtscollege in dit soort zaken. Op 5 februari 2018 oordeelde de Centrale Raad dat het opvragen van reisgegevens van studenten bij controles is toegestaan.

 • Advocatenwissel

  Eind 2017 heeft Denis De Ploeg Advokatenkollektief Oost verlaten na vele jaren van prettige samenwerking. In zijn plaats is Dirk Numan gekomen, die sinds 1 januari 2018 als advocaat aan ons kantoor is verbonden.

 • Wet langdurige zorg (Wlz) of ambulante ondersteuning (Wmo)?

  In de praktijk hebben wij als kantoor gemerkt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd op het moment dat zij zorg nodig hebben. Dit leidt tot bijzonder veel problemen voor de direct betrokkenen. Het zou de taak moeten zijn van de overheid om mensen adequaat te informeren, maar helaas schieten gemeenten vaak tekort in hun informatieplicht.  

 • Uitgevallen als gevolg van een beroepsziekte of beroepsongeval?

  De WIA en de Ziektewet zijn strijdig met ILO-Verdrag 121!

  Deze problematiek zal op 21 november 2017 behandeld worden door de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam. Nader bericht volgt! 

 • Kan je met een vast woonadres een briefadres krijgen van de gemeente?

  Tot ons kantoor wendde zich een man, die op enig moment failliet is verklaard en op straat kwam te staan. Omdat hij geen woning meer had, ving zijn broer hem op in zijn woning. De gemeente Amsterdam stelde vervolgens vast dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met zijn broer. Om deze reden werd zijn aanvraag om een bijstandsuitkering afgewezen en kon hij twee jaar lang geen uitkering aanvragen op het adres van zijn broer.

 • Equality of arms in arbeidsongeschiktheidszaken

  In arbeidsongeschiktheidsprocedures (WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) staat de burger tegenover het UWV. In zo’n procedure moet de burger de rechter ervan zien te overtuigen dat de medische situatie ernstiger is dan het UWV heeft aangenomen. Dat is niet eenvoudig.

 • Ontslagvergoeding in de lift?

  Onlangs wees de Hoge Raad een spraakmakend arrest over de ontslagvergoeding van een kapster die zonder geldige reden was ontslagen. Het lijkt erop dat met dit arrest de mogelijkheden van werknemers om een hogere vergoeding te claimen dan de wettelijke transitievergoeding zijn verruimd. Dit terwijl de wetgever met het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd, de ontslagvergoedingen juist aan banden wilde leggen. Betekent het arrest van de Hoge Raad nu dat we weer terug gaan naar de (relatief) hoge vergoedingen uit de tijd van de kantonrechtersformule?

 • Kostendelersnorm en ontbreken van huurcontract: Wat te doen?

  In een zaak van ons kantoor ontvingen wij onlangs een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het ging in deze zaak om een man, die inwonend was bij iemand anders. Omdat hij geen huurcontract kon overleggen aan de gemeente kreeg hij te maken met de kostendelersnorm. Hierdoor ontving hij een veel lagere uitkering.

 • ACTURE BLOKKEERT TOEGANG TOT RECHTER

  In 2015 wendde zich tot ons kantoor een jongeman, die ziek was geworden voor zijn werk als chauffeur. Hij onderging hiervoor behandeling bij gespecialiseerde instellingen. Omdat zijn dienstverband tijdens ziekte eindigde en zijn werkgever eigenrisicodrager was voor de Ziektewet, kreeg hij te maken met het re-integratiebedrijf Acture. Acture is één van de grootste private uitvoerders van de Ziektewet in Nederland. 

 • Het Rotterdams model: WerkLoont

  Met het project WerkLoont heeft de gemeente Rotterdam in de afgelopen drieënhalf 12.000 bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen (bron: Volkskrant d.d. 21 juni 2017). Een succesverhaal. Of niet? Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat het succes relatief is: in het eerste jaar is het effect positief, maar in het tweede en het derde jaar worden de verschillen met bijstandsgerechtigden die op eigen kracht uit de bijstand komen snel kleiner. Na drie jaar zijn de verschillen tussen beide groepen bijstandsgerechtigden minimaal. Wat betekent dat voor de strenge aanpak waarop de gemeente Rotterdam zich laat voorstaan?

 • Kamervragen naar aanleiding van uitlatingen Teeven in De Groene

  De uitspraken van Fred Teeven in De Groene Amsterdammer (zie het bericht van 22 mei jl. op onze website) hebben geleid tot vragen van de Tweede Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok. De Kamer wilde een reactie op de publicatie en in het verlengde daarvan duidelijkheid over de motivatie voor de bezuinigingen in de gefinancierde rechtsbijstand. Op 30 mei jl. heeft de Minister schriftelijk gereageerd. Brengt zijn reactie de gewenste duidelijkheid?

 • Gebruik reisgegevens door DUO in strijd met privacy

  Nog steeds worden studenten geconfronteerd met uitwonendencontroles door DUO, die uitmonden in herziening en terugvordering van studiefinanciering en doorgaans ook een forse boete. Deze beslissingen gaan in bezwaar of beroep nogal eens onderuit, omdat de controles niet altijd op de juiste manier zijn uitgevoerd. De Centrale Raad van Beroep maakte korte metten met beslissingen van DUO die waren gebaseerd op huisbezoeken door onbevoegde controleurs. Hierover verscheen op 6 december 2016 een artikel op onze website. DUO onderbouwt zijn beslissingen nu ook vaak met OV-reisgegevens, bijvoorbeeld als daaruit kan worden afgeleid dat de student in een bepaalde periode hoofdzakelijk gebruik maakt van haltes in de buurt van zijn ouderlijk huis. Op 8 mei 2017 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het gebruik van reisgegevens strijdig is met het recht op privacy van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

 • Hebben incassobureaus de mensenrechten ontdekt?

  Intrum Justitia, een van de grootste incassobureaus, schrijft alleen nog maar lieve brieven aan wanbetalers, zo viel te lezen in de Volkskrant van 20 mei 2017. Sociale incasso noemt de directeur van Intrum Justitia deze nieuwe aanpak. Niet meer dreigen met hoge kosten en een dagvaarding, maar mensen uitnodigen om een betalingsregeling te treffen. Wat een vooruitgang! Het is te hopen dat deze werkwijze navolging zal vinden bij andere incassobureaus, want het snoeiharde innen dat we van incassobureaus kennen brengt mensen met schulden alleen maar verder in de problemen.

 • Gefinancierde rechtsbijstand geofferd

  Gefinancierde rechtsbijstand geofferd om verdediging verdachten te frustreren? Lees hieronder onze op 20 mei 2017 in de Volkskrant verschenen reactie op de uitspraken van Fred Teeven in de Groene Amsterdammer.

 • Dagloon WW-uitkering te laag vastgesteld?

  De WW-uitkering wordt gebaseerd op een dagloon. Dit dagloon behoort een weerspiegeling te zijn van het inkomensniveau dat iemand had voordat hij werkloos werd. In de praktijk pakt dit niet altijd zo uit.  Werknemers die op en na 1 juli 2015 werkloos werden en die in het jaar daaraan voorafgaand niet ieder maand hadden gewerkt, ontvingen als gevolg van een aanpassing van het Dagloonbesluit een verhoudingsgewijs (veel) te lage uitkering. Met ingang van 1 december 2016 is dit gerepareerd, maar daarmee is het voor degenen die tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 in de WW terechtkwamen nog niet zomaar opgelost.

 • Armoede en mensenrechten

  Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar armoede in Nederland en concludeert dat armoede een groot probleem is in Nederland. Leven in armoede betekent niet in staat zijn om met je inkomen te voorzien in basale levensbehoeften zoals voedsel, kleding en wonen. Armoede kan in principe iedereen raken en kan vele oorzaken hebben: verlies van werk, een echtscheiding, discriminatie op de arbeidsmarkt, chronische gezondheidsproblemen. De gevolgen ervan zijn groot, zowel voor de betrokken personen als voor de samenleving. Heel goed is dat het College armoede koppelt aan mensenrechten, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard en het recht op arbeid en huisvesting. Mensen kunnen in armoede terechtkomen doordat hun mensenrechten onvoldoende zijn gegarandeerd, maar ook het omgekeerde geldt: armoede kan leiden tot onvoldoende bescherming van mensenrechten.

 • Verplicht werken in de bijstand voelt vaak als dwangarbeid

  Bijstandsgerechtigden verplicht onbetaald werk laten verrichten – het leidt al jaren tot discussie. Veel gehoorde kritiek is dat bedrijven profiteren van goedkope arbeidskrachten met weinig rechten zonder dat er een serieus perspectief op uitstroom wordt geboden. Zo liet de gemeente Hoogezand-Sappemeer bijstandsgerechtigden verplicht 3 maanden fulltime pakketjes sorteren bij PostNL om werkritme op te doen. En vorig jaar kwam het bedrijf Flextensie in het nieuws. Dit bedrijf bemiddelt tussen gemeenten en werkgevers met bijstandsgerechtigden als inzet. Inmiddels heeft Hoogezand-Sappemeer zijn beleid aangepast en doet Flextensie een stap terug, maar de inventiviteit van gemeenten en markt is grenzeloos. Het probleem van verplichte arbeid blijft bestaan, zolang de Participatiewet bestaat.

   

 • Bijstand: compensatie Alleenstaande Ouder Kop op Kindgebonden budget

  Krijgt u geen ALO-kop en heeft u bijstand?

  Vanaf 1 januari 2015 is de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders gewijzigd van 90% van de gezinsnorm naar 70% van de gezinsnorm. De verlaging van de bijstand werd gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders, ook wel de ALO-kop genoemd. De alleenstaande ouder met bijstand die vervolgens de ALO-kop ontving ging er per saldo niet op achteruit. 

 • Krijgt u geen belastingtoeslagen?

  Komt dat door uw verblijfstatus of die van uw partner?

  Of u belastingtoeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag) krijgt hangt mede af van de verblijfstatus van u zelf en die van uw partner en/of medebewoner. 

 • Uitwonendencontrole studiefinanciering door onbevoegde controleurs

  DUO controleert intensief studenten die een uitwonendenbeurs ontvangen. Daarbij maakt DUO gebruik van private bedrijven zoals Investiga en SV Land. Deze bedrijven maakten bij de uitvoering van de controle regelmatig gebruik van ZZP-ers. Dat laatste heeft DUO de das om gedaan.

 • PGB en uurtarief voor huishoudelijke hulp.

  Vergoeding uurtarief op basis van het minimum (jeugd)loon toegestaan?


  Sinds de invoering van de WMO 2015  zijn gemeenten bevoegd om differentiatie aan te brengen in de hoogte van PGB’s. Dit blijkt uit artikel 2.3.6 lid 4 WMO 2015, waarin is bepaald dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een PGB wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten (…) te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Gemeenten mogen, blijkens de memorie van toelichting bij de WMO 2015, verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Op grond van artikel 2.3.5 van de WMO 2015 is het college daarbij wel gehouden een tarief voor een PGB vast te stellen dat redelijkerwijs noodzakelijk is te achten om de cliënt in staat te stellen tot zelfredzaamheid of participatie. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013 – 2014,33 841, nummer 3, pagina 39.).

 • Minder dan een jaar gewerkt? Toch recht op hoger dagloon

  Met ingang van 1 juli 2015 is het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd. Daarin is onder meer opgenomen dat personen, die niet een heel jaar lang aaneengesloten werken en werkloos raken, geconfronteerd worden met een lager dagloon ingevolge de Werkloosheidsuitkering dan personen, die wel een heel jaar lang werken.

   

 • Staat u niet ingeschreven met een Brp-adres?

  Dan toch recht op uitkering!

  In de verzamelbrief, die op 17 juli 2015 is verstuurd door het ministerie van SZW aan gemeenten, is opgenomen dat het UWV de uitkering van personen moet opschorten, indien deze niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (Brp). Maar wat nu als deze personen zich nergens kunnen inschrijven? 

 • Ingezetene en Wajong

  In 2012 kwam een moeder met haar zoon bij ons op kantoor, omdat haar zoon niet in aanmerking werd gebracht voor Wajong. Volgens het UWV was hij op de dag dat hij zeventien werd geen ingezetene van Nederland.

 • Inhouding vakantiegeld op uitkering in strijd met de wet

  Onlangs hebben alle bijstandsgerechtigden van Amsterdam de uitkeringsspecificatie van de maand mei ontvangen. Daarop is onder meer vermeld de uitbetaling van het vakantiegeld. Wij zien echter in de praktijk dat de gemeente in veel gevallen het vakantiegeld ten onrechte heeft ingehouden op de uitkering.

   

 • Alimentatieberekening INA gaat uit van een te hoge fiscale aftrek

  De meeste rechtbanken en gerechtshoven maken bij het berekenen van de partneralimentatie gebruik van het INA alimentatieprogramma. In dit programma blijkt echter een fout te zitten bij het berekenen van de zogenaamde bruto-alimentatie. 

 • Uitwonendencontrole studiefinanciering:

  de Rechtbank Amsterdam toetst kritisch

  In juni 2015 schreef ik over de uitwonendencontrole door DUO die veel studenten in de problemen brengt, omdat ze na een huisbezoek worden geconfronteerd met een forse terugvordering en vervolgens nog een boete. DUO geniet hier het voordeel van zijn gunstige bewijspositie. Als DUO op enig moment constateert dat een student niet woont op het inschrijfadres, dan is dat volgens de Wet Studiefinanciering voldoende om de uitwonendenbeurs met terugwerkende kracht tot de laatste adreswijziging om te zetten in een thuiswonendenbeurs. Dat betekent echter niet dat DUO is ontslagen van de verplichting om gedegen onderzoek te doen. Ik wees er in mijn vorige stukje al op dat het van belang is om het rapport van het huisbezoek kritisch te bekijken, omdat dat ondanks de gunstige bewijspositie van DUO toch onvoldoende kan zijn om een omzetting van de studiebeurs op te baseren.

 • Adresprobleem en het recht op bijstand.

  Geen geld, geen eigen adres. Hoezo geen recht op bijstand?

  De Gemeente Amsterdam onthoudt burgers die geen eigen adres hebben regelmatig het recht op een bijstandsuitkering.

  Het sinds deze zomer aangescherpte beleid van de gemeente Amsterdam leidt ertoe dat bijstandsgerechtigden met een adresprobleem veelal geen aanspraak kunnen maken op bijstand.