Dagloon WW-uitkering te laag vastgesteld?

De WW-uitkering wordt gebaseerd op een dagloon. Dit dagloon behoort een weerspiegeling te zijn van het inkomensniveau dat iemand had voordat hij werkloos werd. In de praktijk pakt dit niet altijd zo uit.  Werknemers die op en na 1 juli 2015 werkloos werden en die in het jaar daaraan voorafgaand niet ieder maand hadden gewerkt, ontvingen als gevolg van een aanpassing van het Dagloonbesluit een verhoudingsgewijs (veel) te lage uitkering. Met ingang van 1 december 2016 is dit gerepareerd, maar daarmee is het voor degenen die tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 in de WW terechtkwamen nog niet zomaar opgelost.

Eind april 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het gebied van onder meer het sociaalzekerheidsrecht) in een aantal zaken, waarin bezwaar was aangetekend tegen de hoogte van het dagloon, uitgesproken dat het UWV de per 1 juli 2015 ingevoerde (nadelige) berekeningswijze buiten toepassing moet laten. Het UWV is opgedragen om het WW-dagloon van deze uitkeringsgerechtigden te berekenen volgens de berekeningsregels die met ingang van 1 december 2016 gelden, als dat tot een hoger dagloon leidt.

Niet iedereen heeft destijds bezwaar aangetekend tegen de hoogte van zijn WW-uitkering. Die mensen vallen mogelijk onder de Regeling Tegemoetkoming Dagloon, een compensatieregeling voor mensen die in de periode 1 juli 2015 tot 1 december 2016 een WW-uitkering hebben ontvangen op basis van een te laag dagloon. Volgens de website van het UWV (www.uwv.nl) hebben de mensen die onder de compensatieregeling vallen een brief ontvangen in januari 2017.

Niet iedereen die in de periode 1 juli 2015 tot 1 december 2016 is benadeeld door de gewijzigde dagloonregels zal een brief hebben ontvangen van het UWV. De compensatieregeling geldt namelijk niet voor alle gevallen. Vanwege de kosten die voor het UWV zijn verbonden aan de uitvoering van de compensatieregeling, zijn een aantal gevallen uitgezonderd. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht op compensatie als er meerdere WW-uitkeringen naast elkaar liepen of als het verschil tussen het oude en het nieuwe dagloon minder dan 7% bedraagt.

Is het terecht dat de ene groep gedupeerde WW-gerechtigden worden gecompenseerd en de andere groep het zonder compensatie moet stellen enkel en alleen vanwege financiële  uitvoeringsredenen? Wij betwijfelen dat. Gelet op de uitspraken van de Centrale Raad is het nog maar de vraag of de uitzonderingen in de Regeling Tegemoetkoming Dagloon juridisch door de beugel kunnen.

Mocht u geen brief hebben ontvangen van het UWV, terwijl u wel behoort tot de groep WW-gerechtigden die tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 werkloos is geworden en bij wie destijds een te laag WW-dagloon is vastgesteld, dan is het mogelijk de moeite waard om zelf een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Dagloon aan te vragen dan wel het UWV te verzoeken om het dagloon met terugwerkende kracht aan te passen. Tegen een eventuele negatieve beslissing kunt u bezwaar aantekenen.

Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid en behandelt ook dagloonkwesties.

Marleen van Geffen