Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na EZWb

Ruim 10 jaar geleden kwam ik erachter dat de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving op onderdelen strijdig was met de ILO-conventie 121. Dit Verdrag uit 1964 omvat internationale afspraken over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Ik ben toen gaan procederen in verschillende zaken, waarbij cliënten van mij waren uitgevallen als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Deze zaken haalden echter nooit de eindstreep, omdat mijn cliënten volledig arbeidsongeschikt werden verklaard en daarmee recht kregen op een Ziektewetuitkering (of WIA-uitkering). Het was dus wachten op een zaak, waarbij mijn cliënt verstoken bleef van uitkering. En die zaak deed zich voor in 2016. 

Het ging in deze zaak om een loodgieter, die tijdens het werk handletsel had opgelopen en daardoor het werk niet meer kon verrichten. Als gevolg hiervan ontwikkelde hij tevens psychische klachten. Uiteindelijk kwam deze man in de Ziektewet terecht, maar na één jaar ziekte werd zijn uitkering beëindigd, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt werd verklaard. Toen hij zich later wegens toegenomen klachten opnieuw ziek meldde vanuit de WW, werd de Ziektewet geweigerd. 

Wij zijn hierover gaan procederen en nu heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dan eindelijk geoordeeld dat het tot nu toe gehanteerde beoordelingskader geen recht doet aan ILO-conventie 121. En om rechtsongelijkheid te voorkomen heeft de CRvB besloten dat het gewijzigde beoordelingskader in alle gevallen geldt. Dus ongeacht of de ongeschiktheid tot werken wel of niet het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Kort samengevat komt dat nieuwe beoordelingskader erop neer dat er minimaal drie theoretische functies (in plaats van één) ten grondslag gelegd moeten worden bij een weigering van de Ziektewet in het geval een verzekerde zich opnieuw ziek meldt na een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Een baanbrekende uitspraak, die leidt tot meer bescherming van de zieke werknemer. 

Overigens hebben we niet op alle onderdelen gelijk gekregen. Zo heeft de CRvB geoordeeld dat de toegangsgrenzen van 35% tot de Ziektewet (na één jaar ziekte) en de WIA niet strijdig zijn met ILO-conventie 121. Het is zeer denkbaar dat we op dit punt nog gaan doorprocederen. 

Hieronder treft u aan de link van het persbericht van de CRvB:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Gewijzigd-beoordelingskader-bij-nieuwe-ziekmelding-na-Eerstejaars-Ziektewet-beoordeling-.aspx

Thomas Vetter