Minder dan een jaar gewerkt? Toch recht op hoger dagloon

Minder dan een jaar gewerkt? Toch recht op hoger dagloon, zo oordeelt de rechtbank Amsterdam

Met ingang van 1 juli 2015 is het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd. Daarin is onder meer opgenomen dat personen, die niet een heel jaar lang aaneengesloten werken en werkloos raken, geconfronteerd worden met een lager dagloon ingevolge de Werkloosheidsuitkering dan personen, die wel een heel jaar lang werken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond dit zodanig onredelijk dat hij heeft aangekondigd deze regels te veranderen. Vooruitlopend hierop zijn verschillende personen, waaronder een cliënt van ons kantoor, procedures gestart. Zij hebben zich daarin op het standpunt gesteld dat de wijziging van het Dagloonbesluit per 1 juli 2015 strijdig is met de verzekeringsgedachte, die ten grondslag ligt aan de WW.

De rechtbank Amsterdam heeft zich in onze zaak inmiddels uitgesproken. In zijn uitspraak van 10 oktober 2016 (nog niet gepubliceerd) heeft de rechtbank geoordeeld dat de Dagloonregels, die per 1 juli 2015 in werking zijn getreden, in strijd zijn met het loondervings- en verzekeringsprincipe van de WW en dat door het dagloon te verlagen op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan de verzekeringsgedachte, die ten grondslag ligt aan de WW.

Een mooie uitspraak, die de flexwerker meer zekerheden biedt.

Thomas Vetter