Niet volgen stappenplan CRVB en hoogte tarieven Wmo 2015

Eind 2020 wendde een jonge vrouw zich tot ons kantoor met een zeer turbulent verleden. Zij was aangewezen op begeleiding vanuit de Wmo. Toen zij verhuisde naar een andere gemeente werd zij plotseling geconfronteerd met een reductie van uren voor begeleiding. Dit terwijl de gemeente niet goed motiveerde waarom de omvang van de indicatie overeenkwam met de (zorg)behoefte van cliënte. Ook werd niet nader gemotiveerd waarom de Wmo-tarieven van de gemeente, zoals vastgelegd in de Verordening, afdoende zouden zijn in haar specifieke geval. Haar hulpverleenster hanteerde een hoger (uur)tarief dan de gemeente.

Cliënte is hierover gaan procederen en is vervolgens in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat een gemeente een geconcretiseerd overzicht moet maken van de ondersteuningsbehoefte per afzonderlijke hulpvraag (in uren, intensiteit en frequentie). Ook zal een gemeente moeten motiveren waarom de door hem gehanteerde tarieven voldoende zijn voor de betrokkene om adequate hulp in te schakelen.

Uiteindelijk heeft cliënte een uitbreiding van uren gekregen en een hoger tarief. 

ECLI:NL:RBMNE:2021:4743

Thomas Vetter