Staat u niet ingeschreven met een Brp-adres?

Dan toch recht op uitkering!

In de verzamelbrief, die op 17 juli 2015 is verstuurd door het ministerie van SZW aan gemeenten, is opgenomen dat het UWV de uitkering van personen moet opschorten, indien deze niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (Brp). Maar wat nu als deze personen zich nergens kunnen inschrijven? 

Met deze vraag werd ons kantoor onlangs geconfronteerd. Het betrof een man, die een WW-uitkering ontving van het UWV. Hij stond niet ingeschreven in de Brp en kreeg van het UWV een termijn om dit alsnog te doen. Toen hem dat niet binnen de verleende termijn lukte, schortte het UWV de uitkering op. Plotseling had de man geen geld meer. Ons kantoor is een voorlopige voorziening (kort geding) gestart bij de rechtbank Amsterdam. In die procedure wezen wij erop dat de man alles eraan had gedaan om zich ergens in te schrijven, maar dat dit niet lukte, omdat de mensen bang waren om hem in te schrijven. Een inschrijving kan namelijk gevolgen hebben voor de huurtoeslag, gemeentelijke heffingen, etc.. Ook wezen wij op de Beleidsregels UWV Gebruik adresgegevens, waarin staat dat het UWV gebruik kan maken van een ander adres dan het Brp-adres. Uiteindelijk is het UWV onder druk van de voorlopige voorziening overstag gegaan en inmiddels ontvangt de man weer zijn  WW-uitkering (ook al staat hij nog steeds niet ingeschreven in de Brp).

De minister schrijft in zijn brief van 17 juli 2015: “De opschorting van de uitkering biedt een passend middel om cliënten van het UWV aan te sporen tot naleving van de algemeen geldende verplichting tot een juiste in-/uitschrijving bij de gemeente en voor de juiste toepassing van het recht op uitkering. Wanneer de burger het daar niet mee eens is, kan hij/zij bezwaar aantekenen bij het UWV. Ik hoop dat dit middel bijdraagt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de BRP.”

De minister is zich kennelijk onvoldoende bewust van het feit dat er een grote groep personen is, die zich nergens kunnen inschrijven. Een opschorting van een uitkering is dan niet het juiste middel om het gewenste doel te bereiken.

Thomas Vetter