Argonaut en inburgering. Wat gaat er mis?

Personen, die vallen onder de Wet inburgering, moeten tijdig inburgeren. Als dit niet gebeurt, dan kan die persoon geconfronteerd worden met boetes. Ook kan het niet tijdig inburgeren gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

Enkele jaren geleden wendde zich tot mij een cliënte, die geconfronteerd werd met boetes op grond van deze wet. Ondanks het feit dat zij een IQ had van onder de 70 waren al haar verzoeken om ontheven te worden van de inburgeringsplicht afgewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister baseerde zich hierbij op rapporten van Argonaut. Mijn cliënte stelde dat zij vanwege haar lage IQ onvoldoende leervermogen had om in te burgeren.

Als iemand ontheven wil worden van de inburgeringsplicht, dan moet hij met zijn aanvraag om ontheffing een rapport meesturen van Argonaut. Het onderzoek door Argonaut moet de betrokkene zelf betalen. Een dergelijk onderzoek kost al snel enkele honderden euro’s. Als Argonaut van oordeel is dat iemand tijdig kan inburgeren, dan volgt de Minister dat advies.

Maar wat nu als dat onderzoek van Argonaut tekortschiet? Wat als Argonaut weigert om zorgvuldig onderzoek te verrichten? Over deze problematiek heeft de Raad van State (RvS) op 20 februari 2019 uitspraak gedaan. De casus was als volgt.

Zoals genoemd had mijn cliënte een IQ van onder de 70. Dit bleek uit een tweetal rapporten van de behandelend sector. Hiermee stond vast dat zij een verstandelijke beperking had. Ondanks het verzoek aan Argonaut om het leervermogen van mijn cliënte te onderzoeken, stelde Argonaut dat het niet de bedoeling was om uitgebreide onderzoeken te verrichten. De RvS schrijft in zijn uitspraak: “Argonaut heeft, ondanks een verzoek van [appellante] van 8 december 2017 om aan te geven waarom naar aanleiding van het rapport van 2 november 2017 geen nader onderzoek naar haar IQ is verricht, meegedeeld dat het niet de bedoeling is uitgebreide onderzoeken te verrichten.“  

De RvS gaat hier niet in mee. De RvS overweegt dat de Minister nader onderzoek had moeten doen naar het leervermogen van mijn cliënte. Zonder een dergelijk onderzoek had het verzoek om ontheffing van de inburgeringsplicht niet  geweigerd mogen worden.

Kortom, goed nieuws voor mensen, die geconfronteerd worden met inburgeringtermijnen en een laag IQ hebben.  

De uitspraak is gepubliceerd op Migratieweb en is te vinden op:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:516&showbutton=true&keyword=inburgering+t.a.+vetter

Thomas Vetter